Mijn rechten en plichten als patiënt

Welke rechten heb je als patiënt?ombudsdienst 1
In de Patiëntenrechtenwet heeft de wetgever vastgelegd dat het de taak is van de ombudspersoon om de uitoefening van het klachtrecht van patiënten van de instelling te garanderen. Volgens die wet heeft elke patiënt recht op:

 • kwaliteitsvolle dienstverlening

 • vrije keuze van de beroepsbeoefenaar

 • informatie die nodig is om inzicht te krijgen in jouw gezondheidstoestand

 • informatie over en het vrij instemmen met iedere tussenkomst

 • een zorgvuldig bijgehouden en veilig bewaard patiëntendossier

 • de kennis dat de beroepsbeoefenaar verzekerd is en gemachtigd is zijn/haar beroep uit te oefenen

 • een volledige of gedeeltelijke inzage in of afschrift van jouw patiëntendossier

 • bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer

 • recht op klachtenbemiddeling

 • aangepaste zorg om pijn te voorkomen, te behandelen en te verzachten

 

Wat verwacht het ziekenhuis van jou?

Bij patiëntenrechten gaat het om vertrouwen, transparantie, samenwerking en een goede communicatie. Deze elementen dragen ook bij tot een betere kwaliteit van de zorg. Het ziekenhuis verwacht van jou als patiënt:

 • juiste informatie over je identiteit
  Identificeer jezelf correct in het ziekenhuis aan de hand van een wettelijk en geldig legitimatiebewijs, zoals je identiteitskaart. Dit voorkomt misbruik en maakt een betere bescherming van jezelf en de ander patiënten mogelijk. Je medische gegevens worden dan zeker onder de juiste naam geregistreerd en vergissingen op dit vlak worden uitgesloten.
   
 • steeds volledige medewerking
  Licht de zorgverlener correct in over je gezondheidstoestand en medicatiegebruik. Enkel op basis van volledige en juiste informatie kan de zorgverlener je optimaal behandelen. Stem je in met een bepaalde behandeling, dan is het je plicht als patiënt hieraan ten volle mee te werken. Volg de adviezen van jouw arts op en kom je afspraken na. Als je onvoorzien verhinderd bent, verwittig dan onmiddellijk je arts.
   
 • betaling van de kosten voor jouw behandeling
  Het ziekenhuis heeft recht op betaling van de verstrekte zorg. Wanneer je gebruik maakt van de medische diensten van het ziekenhuis, ben je aansprakelijk voor de betaling van de kosten. Indien nodig dien je een voorschot te betalen.
  Breng bij een ziekenhuisopname zeker al je verzekeringsgegevens mee. Dan proberen wij alvast te regelen dat de betaling van de kosten voor jou zo weinig mogelijk zorgen met zich meebrengt.
  Bij de aanvang van je ziekenhuisopname krijg je een document waarin jouw kamerkeuze en de financiële voorwaarden bevestigd worden. Stel hierover zeker voldoende vragen indien je meer informatie wenst. We raden je ook aan op voorhand informatie in te winnen bij je ziekenfonds.
   
 • zorgzame behandeling van materialen, respect voor de privacy van anderen, naleving van de huisregels
  Draag zorg voor het materiaal van het ziekenhuis. Beschadig niets en maak niets vuil.
  Laat ook geen materiaal rondslingeren en gooi afval in de vuilnisbak.
  Respecteer het werk van het onderhoudspersoneel en hou gangen, wachtzalen, toiletten en andere ruimtes netjes.
  Breng geen waardevolle voorwerpen of grote geldbedragen mee naar het ziekenhuis. Heb extra aandacht voor brillen, hoorapparaten en tandprotheses van jezelf of van een opgenomen familielid. Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van jouw materialen.
  Leef de huisregels na. Hou rekening met de privacy en de rust van de medepatiënten. Elke patiënt krijgt graag bezoek. Voor de rust en de veiligheid in het ziekenhuis is het belangrijk dat bezoekers strikt de bezoekuren respecteren.
   
 • je rookt enkel in de daartoe voorziene rokerszone
  Er geldt een algemeen rookverbod in het ziekenhuis. Roken is enkel toegestaan in de daarvoor bestemde rokerszone buiten het ziekenhuis. Volg route 103 om die te bereiken. Sigarettenpeuken horen thuis in de asbakken.
   
 • respect voor de zorgverleners
  Fatsoen en wederzijds respect vormen de basis voor goede contacten tussen medewerkers van het ziekenhuis, patiënten en bezoekers. In het ziekenhuis is geen plaats voor denigrerende of discriminerende opmerkingen, agressief gedrag of andere vormen van bedreiging.
   
 • respect voor de regels van het ziekenhuis inzake filmen en fotograferen
  Patiënten en bezoekers die beeld- of geluidsmateriaal willen nemen binnen onze ziekenhuismuren dienen hiertoe het beleid van het ziekenhuis te respecteren. Wij vragen slechts 2 zaken:
  • Hinder het onderzoek of de behandeling niet.

  • Neem niemand in beeld die dat niet wil, of die niet kan aangeven of hij/zij dat wil. Vraag dus expliciet aan de medewerkers, arts, medepatiënt,... of het voor hem/haar toegelaten is, zowel voor het nemen van een opname als voor het eventuele gebruik hiervan.

 

Naleving van je plichten als patiënt

Als je als patiënt jouw plichten niet nakomt, kan dit een reden zijn om de behandeling stop te zetten. Bij agressie of geweld wordt de politie ingeschakeld.

Bij niet-betaling van je factuur worden extra kosten aangerekend. Blijft de betaling te lang uit, dan worden gerechtelijke stappen ondernomen voor de inning van het te betalen bedrag. Indien je om een grondige reden niet in staat bent om je verplichtingen na te komen, meld dit dan onmiddellijk aan onze medewerkers. Die zullen al het mogelijke doen om een oplossing te vinden. Je kan steeds bij de ombudsdienst terecht met je vragen, problemen of klachten.

 

Respectvol omgaan met elkaar komt iedereen ten goede!

Rechten en plichten van de patiënt Rechten en plichten van de patiënt