Ethische commissie

De ethische commissie van AZ Rivierenland heeft een 3-voudige functie:

  • een begeleidende en raadgevende functie in de ethische aspecten van de ziekenhuiszorg (euthanasie, abortus, palliatieve sedatie, fixatiebeleid, ...)
  • een ondersteunende functie inzake ethiek bij beslissingen in individuele gevallen (situaties op de werkvloer die bij werknemers ethische vragen oproepen)
  • een adviserende functie met betrekking tot alle protocollen inzake experimenten op mensen (klinische studies)

 

De werking
De werking van de ethische commissie is wettelijk vastgelegd volgens het KB van 12 augustus 1994 en is bij wet erkend als ethische commissie OG 104.

De ethische commissie komt minimaal 1x/kwartaal samen. De data worden aan het begin van het jaar vastgelegd. Een verzoek wordt ten laatste 1 week voor de geplande vergadering ingediend. Indienen kan op verschillende manieren:

  • via een mail naar de voorzitter, secretaris of een ander lid van de ethische commissie
  • via het ethisch meldpunt op intranet (voor medewerkers AZ Rivierenland)

Iedereen kan een verzoek indienen: zowel medewerkers, patiënten als hun naasten. Indien gewenst en nuttig kan de melder uitgenodigd worden op de vergadering voor verdere toelichting. Dit is uiteraard niet verplicht; een melding kan zelfs anoniem gebeuren.

Dringende problemen of ethische vragen kunnen op urgente wijze behandeld worden: we laten de vergadering dan ad hoc plaatsvinden.

 

De verslaggeving
De adviezen en raadgevingen van de
ethische commissie zijn vertrouwelijk en bevatten een weergave van de meningen van de leden. Ze worden in een gemotiveerd verslag aan de vraagsteller doorgezonden. Het volledige verslag wordt aan alle leden van de ethische commissie doorgestuurd.

 

Indienen van studies
De ethische commissie van AZ Rivierenland is een lokaal ethisch comité. Dit houdt in dat voor bepaalde studies eerst de goedkeuring vereist is van een centraal ethisch comité. Dit is meestal verbonden aan een groter of universitair ziekenhuis.
Na goedkeuring door het centraal ethisch comité kan dan een aanvraag worden ingediend bij de ethische commissie van AZ Rivierenland, welke zich vervolgens uitspreekt over (cfr. de wet inzake experimenten op de menselijke persoon betreffende punten 4°, 6° en 7° van paragraaf 4 van artikel 11 van de wet van 7 mei 2004):

  • de bekwaamheid van de onderzoeker en zijn medewerkers
  • de geschiktheid van de faciliteiten
  • de adequaatheid en volledigheid van de te verstrekken schriftelijke informatie en de procedure om de toestemming van de patiënt vast te leggen.

Studies kunnen zowel retrospectief als prospectief zijn, observationeel of interventioneel, commercieel of niet-commercieel, monocentrisch of multicentrisch. Enkel de retrospectieve observationele studie valt niet onder de wet. Echter het betreft aanbeveling - vanuit de zorg voor het naleven van enkele ethische principes - om ook deze studies die niet onder de wet vallen (en dus ook masterproeven) voor te leggen aan de ethische commissie. De procedure voor het indienen van een studie aan de ethische commissie gebeurt ten laatste 2 weken voor geplande vergadering. Aanwezigheid van de aanvrager op de geplande vergadering wordt ten zeerste geapprecieerd om meer duiding bij een studie te geven.

 

Wens je contact op te nemen met de ethische commissie?

 

Aanvraagformulier ethische commissie voor een studie Aanvraagformulier ethische commissie voor een studie
Aanvraagformulier ethische commissie voor master bachelorproeven Aanvraagformulier ethische commissie voor master bachelorproeven
Dwangmedicatie in AZ Rivierenland (DNR) Dwangmedicatie in AZ Rivierenland (DNR)
Euthanasie in AZ Rivierenland Euthanasie in AZ Rivierenland
Isolatie in AZ Rivierenland Isolatie in AZ Rivierenland
Orgaandonatie in AZ Rivierenland Orgaandonatie in AZ Rivierenland
Palliatief support team Palliatief support team
Reanimatie in AZ Rivierenland (DNR) Reanimatie in AZ Rivierenland (DNR)
Vrijheidsbeperkende maatregelen - fixatie Vrijheidsbeperkende maatregelen - fixatie