Onze geschiedenis

campus Rumst: het vroegere AZ Heilige Familie

onze geschiedenis rumst

In 1846 komen 3 katholieke zusters uit Herentals op vraag van de commissie van openbare onderstand van Boom de zorg opnemen voor ouderen, wezen en zieken. Er is een grote nood in de Rupelstreek gezien de armoede die hier heerst. Ook de zusters zelf leven in grote armoede.

De congregatie breidde stelselmatig uit tot 43 zusters die overwegend uit de streek kwamen en deels uit Kasterlee. Ze openen bejaardentehuizen - nu woonzorgcentra genoemd - in Kontich en in Reet. De zorgnood blijft groeien en dit leidt in 1959 tot de opening door 10 zusters van het huidige ziekenhuis, toen "Kliniek Heilige Familie" genoemd. Dit was een zeer modern ziekenhuis voor die tijd, één van de weinige ziekenhuizen die in een boogvorm is gebouwd. Een architectonisch mooie vondst waarvoor men vanuit het buitenland kwam kijken; echter niet zo praktisch achteraf gezien omdat alle leidingen een kromming dienen te hebben en de lokalen mee de bocht dienen te maken.

Doel van de zusters was om kwaliteitsvolle zorg in een nette en mooie omgeving te kunnen bieden aan de mensen uit de Rupelstreek. Dit waren overwegend eenvoudige mensen, vaak ex-werknemers van de ter ziele gegane steenfabrieken. Dit was zeer zwaar en slecht betaald werk. Veel vrouwen hadden nierfalen ten gevolge het veelvuldig gebruik van poederkes van dr. Mann "tegen obstipatie, obesitas, (menstruatie)pijn... goed voor alles", maar uiteindelijk zeer nefrotoxisch en gelukkig nu verboden!

De zusters werkten de klok rond tegen kost en inwoon, alle opbrengsten van het ziekenhuis werden geherinvesteerd in meer en betere zorg voor de bevolking. Bij de start had men 127 bedden voorzien, doch dit bleek al spoedig te klein en het ziekenhuis groeide door tot 249 bedden in 1972. In 1987, kaderend in de opkomst van het dagziekenhuis en een zich hertekenend ziekenhuislandschap, wordt het aantal klassieke hospitalisatiebedden afgebouwd naar 207.

Momenteel zijn er nog 2 zusters actief in het ziekenhuis: zr. Lucia was tot voor kort voorzitster van de raad van bestuur, maar in 2013 heeft ze de fakkel doorgegeven aan de heer Julien Van Camp. Ze is wel nog lid van de raad van bestuur. Zr. Leona helpt nog steeds op de gastro-enterologie als daar handen te kort zijn en wordt daarvoor zeer gewaardeerd door verpleging, patiënten en artsen.

 

campus Bornem: de vroegere Sint-Jozefkliniek

De familie Van Roie - Simon liet in haar testament haar fortuin na aan de Gasthuiszusters voor het welzijn van de Bornemse bevolking. Het fortuin bestond onder andere uit de woning van zoon Florent (huidig kinderdagverblijf Kabouterland) en de villa van vader Louis Van Roie. De villa werd afgebroken en in plaats kwam een kliniek. Door de oorlog en de wijziging in de plannen duurde het 10 jaar vooraleer het gebouw voltooid werd. 

De plechtige inhuldiging van de kliniek vond plaats op 28/10/1951. Het ziekenhuis telde toen 5geschiedenis Bornem2 bedden, onderverdeeld in een klinische afdeling en een moederhuis. De ingebruikname van het ziekenhuis zorgde voor de kloostergemeenschap - bestaande uit zr. Illegems, moeder-overste sedert 1940, en haar 20 medezusters - voor grote veranderingen. De ene helft zou voortaan instaan voor de verzorging van ouderen en wezen in het gasthuis, de andere helft ontfermde zich over zieken en jonge moeders in de kliniek.

De eerste jaren waren financieel vrij moeilijk.  Na de inhuldiging stonden de gebouwen zelfs een tijdje leeg tot mevr. Paula Van Linthout op 28/01/1952 hier als eerste beviel van haar zoon Hugo Van Herbruggen. Pas in 1953 startte de polikliniek met 5 specialisten. De volgende jaren werden steeds meer specialisten actief in de kliniek. Zo startte tandarts De Pauw in 1960 zijn consultatie tandheelkunde. Om de pijn van zijn patiënten te verzachten speelde hij accordeon. 

Begin jaren '60 telde het ziekenhuis 38 bedden voor de diensten heelkunde en geneeskunde en 14 bedden voor de dienst materniteit. De industrialisatie in de streek, een toename van de bevolking en een tekort aan dienstlokalen maakten dat in diezelfde periode een nieuwe vleugel langs de Kasteelstraat bijgebouwd werd (blok Veyt). De vleugel werd op 11/6/1966 ingehuldigd. De capaciteit werd uitgebreid naar 93 bedden. In de nieuwe lokalen werd onder andere het labo ondergebracht. De artsen moesten hun stalen niet meer
meenemen naar andere ziekenhuizen.  Eind 1968 zorgde het gemeentebestuur voor een ambulancewagen.  Het ziekenhuis werd vanaf dan opgenomen in het nationaal netwerk 100 (toen nog 900).

In mei 1976 startten de werken voor alweer een uitbreiding van 93 naar 132 erkende bedden. Het grote T-stuk aan het bestaande complex langs de Kasteelstraat werd in 1979
plechtig ingehuldigd (blok Cordeel).  De kliniek beschikte voortaan over een uitgebreid, modern operatiekwartier met sterilisatieafdeling, een dienst intensieve zorgen, 3 verpleegeenheden, een keuken en een dienst spoedgevallen.

Begin jaren ‘80 werd de kliniek gerenoveerd en verbouwd. Eind 1982 waren de werken beëindigd en was er ruimte voor de ingebruikname van de geriatrieafdeling met 24 bedden. Minister Dehaene vaardigde een erkenningsstop uit op nieuwe ziekenhuisbedden waardoor de kliniek geen vergunning tot ingebruikname kreeg en het gelijkvloers van blok Cordeel enkele jaren ongebruikt afgesloten werd. Pas eind 1984 kreeg het ziekenhuis de goedkeuring voor de uitbreiding naar 126 bedden en opende kort daarop de geriatrieafdeling. De volgende jaren werd vooral gewerkt aan de uitbouw van de zorg en de medische staf. In 1993 werd de dienst medische beeldvorming uitgerust met een CT-scan. In 2001 werd een nieuwe spoedgevallendienst gebouwd, die een jaar later al in gebruik werd genomen.

In 2006 integreerde de Sint-Jozefkliniek campus Willebroek. De activiteit werd herverdeeld over beide campussen en in zijn totaliteit telde het ziekenhuis 239 bedden.