Centrale aansprakelijkheid

ombudsdienst 3Verzekeringsstatus
Elke arts in AZ Rivierenland heeft een verzekering beroepsaansprakelijkheid, ofwel via de groepspolis van het ziekenhuis, ofwel privaat. Bij elke arts vermelden we zijn/haar verzekeringsstatus.

 

Centrale aansprakelijkheid
Het ziekenhuis is aansprakelijk voor alle beroepsbeoefenaars die in het ziekenhuis werken. Dit wordt de centrale aansprakelijkheid van het ziekenhuis genoemd. Dit betekent dat je een klacht tegen een beroepsbeoefenaar kan indienen bij één centraal punt, namelijk het ziekenhuis.

De wet geeft het ziekenhuis evenwel de mogelijkheid om zijn centrale aansprakelijkheid in welbepaalde gevallen uit te sluiten. Het ziekenhuis dient jou dan vóór de tussenkomst van de beroepsbeoefenaar schriftelijk mede te delen dat het niet aansprakelijk is voor de tekortkomingen van deze beroepsbeoefenaar(s). Dit heeft tot gevolg dat je jouw klacht moet indienen bij de beroepsbeoefenaar waarvan je oordeelt dat deze een tekortkoming heeft begaan en niet bij het ziekenhuis.  

In de hierna volgende tabel vind je de informatie over de rechtsverhouding ziekenhuis - beroepsbeoefenaar(s), werkzaam in het ziekenhuis.

Beroepsbeoefenaar

Rechtsverhouding
met het ziekenhuis

Valt onder aansprakelijkheid
van het ziekenhuis

Artsen

zelfstandigen

neen

Artsen-specialisten in opleiding

hebben geen contractuele rechtsverhouding
met het ziekenhuis

neen

Apothekers / klinisch biologen aangeworven door het ziekenhuis

werknemers

ja

Verpleegkundigen, vroedvrouwen en zorgkundigen

werknemers

ja

Alle overige beroepsbeoefenaars aangeworven door het ziekenhuis

zelfstandigen neen
  werknemers

ja