Vertrouwenspersoon / vertegenwoordiger

Een vertrouwenspersoon
Een vertrouwenspersoon is een familielid, een vriend of elke andere persoon die door de patiënt aangewezen wordt om hem bij te staan bij het verkrijgen van informatie omtrent zijn gezondheidstoestand, bij inzage van zijn dossier of bij het bekomen van een afschrift ervan, alsook bij het neerleggen van een klacht. Een vertrouwenspersoon mag hierbij in alleen optreden of in bijzijn van de patiënt.

Het aanduiden van een vertrouwenspersoon kan via dit document.

 

Een vertegenwoordiger
Een vertegenwoordiger is iemand die de rechten van de patiënt uitoefent in naam van de patiënt - dit indien de patiënt niet meer in staat is zijn patiëntenrechten zelf uit te oefenen. Dit onderscheidt de vertegenwoordiger van de vertrouwenspersoon die alleen maar de patiënt bijstaat.

Het aanwijzen van een vertegenwoordiger dient bekrachtigd te worden door een schriftelijk mandaat op een moment dat de patiënt nog in staat is zijn rechten uit te oefenen. Het aanduiden van een vertegenwoordiger kan via dit document. De patiënt kan het toegewezen mandaat steeds herroepen.

Bij het niet schriftelijk aanduiden van een vertegenwoordiger en in een situatie waarbij de patiënt zelf zijn rechten niet meer kan uitoefenen of bij een minderjarige persoon, kunnen de volgende personen als vertegenwoordiger optreden:

  • een bewindvoerder bij machtiging van de vrederechter
  • in vervangende volgorde: een samenwonende echtgeno(o)t(e) of partner, het meerjarig kind, een ouder, een meerjarige zus of broer
  • in geval van een conflict onder meerdere vertegenwoordigers van hetzelfde niveau (bijvoorbeeld meerdere kinderen) of bij het ontbreken van een vertegenwoordiger behartigt de beroepsbeoefenaar (behandelend arts) de belangen van de patiënt in overleg met een multidisciplinair team
Aanduiding vertrouwenspersoon Aanduiding vertrouwenspersoon
Aanduiding vertegenwoordiger Aanduiding vertegenwoordiger