Klachtenregistratie

Elke patiënt van het ziekenhuis heeft het recht om een klacht neer te leggen bij de ombudsdienst van het ziekenhuis. De ombudsdienst zal de klacht samen met de in het kader van de klacht verzamelde gegevens, waaronder persoonsgegevens, bijhouden in een klachtendossier. De ombudsdienst bewaakt de toegang tot het dossier. In bepaalde gevallen worden klachten ook behandeld door de juridische dienst van het ziekenhuis. 
 

Welke gegevens verzamelen we over jou in het kader van klachtenregistratie?
In het geval er in jouw specifiek dossier een klacht is, verzamelt het ziekenhuis - in functie van wat nodig is voor de behandeling van jouw klacht - volgende gegevens:

 • identificatiegegevens
 • gezondheidsgegevens
 • gegevens met betrekking tot de zorg
 • eventueel financiële gegevens
 • eventueel gegevens over familieleden
   

Waarom verzamelen we deze gegevens?
Het ziekenhuis verzamelt deze gegevens om je klacht adequaat te kunnen opvolgen en behandelen. De inrichting van onze ombudsdienst is een wettelijke verplichting, wat wil zeggen dat ook het bewaren en verzamelen van jouw gegevens in het kader van jouw klacht onder die wettelijke verplichting valt. Je gegevens worden verzameld en bewaard op grond van de behandelrelatie die er tussen jou en het ziekenhuis bestaat, omdat de ombudsdienst daartoe wettelijk verplicht is, omdat het noodzakelijk is om ons gerechtvaardigd belang (rechten van verdediging) te beschermen of op grond van je uitdrukkelijke toestemming met die bewaring en verzameling. Gegevens over je gezondheid en gerechtelijke gegevens worden specifiek bewaard omdat dit noodzakelijk is om aan jou sociale diensten te kunnen verlenen of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
 

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?
Wanneer het noodzakelijk is voor een adequate behandeling van je klacht, is het mogelijk dat je gegevens worden gedeeld met een of meer van volgende actoren:

 • de zorgverlener over wie de klacht gaat
 • de hoofdarts van het ziekenhuis
 • een professioneel raadgever van het ziekenhuis (bv. advocaat,…)
 • een (beroepsaansprakelijkheids)verzekeraar en desgevallend haar raadsarts
   

Hoe lang bewaren we deze gegevens?
De gegevens worden bewaard gedurende de periode die nodig is om de klacht te kunnen behandelen.
 

Heb je vragen?
Neem dan contact op met de functionaris van de gegevensbescherming Koenraad De Vos via dpo@azr.be.

Rechten en plichten van de patiënt Rechten en plichten van de patiënt