Patiëntenzorg

Het ziekenhuis verleent dagelijks aan honderden patiënten gezondheidszorg. Patiëntenzorg is het geheel van de zorgverlening die het ziekenhuis aan haar patiënten biedt, zoals preventieve geneeskunde, het stellen van een medische diagnose, het verstrekken van (medische, paramedische, verpleegkundige) zorg of behandelingen,... Het is natuurlijk van essentieel belang dat we over de correcte persoonsgegevens beschikken om op kwalitatieve wijze zorg te verlenen.
 

Welke gegevens verzamelen we over jou in het kader van patiëntenzorg?
In het kader van patiëntenzorg verzamelen we volgende gegevens over jou:

 • identificatiegegevens (en in voorkomend geval van je wettelijke vertegenwoordiger)
 • gegevens over jouw verzekerbaarheid, waaronder gegevens over jouw mutualiteit
 • nationaal identificatienummer waaronder het rijksregisternummer
 • persoonlijke kenmerken (gegevens zoals leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, taal,…)
 • gegevens over je gezondheid (gegevens zoals diagnose, prognose, anamnese, behandeling)
 • psychische gegevens
 • gegevens met betrekking tot de zorg
 • sociale gegevens
 • eventueel gegevens over je gezins- en familieleden, enkel indien dit relevant is voor de zorgverlening
 • gegevens over opleiding en vorming indien dit relevant is voor de zorgverlening
 • eventueel geluids- of beeldopnamen indien dit noodzakelijk is voor de zorgverlening
   

Waarom verzamelen we deze gegevens?
Het ziekenhuis is verplicht om een patiëntendossier aan te leggen bij het verstrekken van zorg. We verzamelen de gegevens om je adequate en kwaliteitsvolle zorg te kunnen verstrekken.
De gegevens worden verzameld en bewaard op grond van de behandelrelatie die er tussen jou en het ziekenhuis en/of één van de zorgverleners bestaat, omdat we daar wettelijk toe verplicht zijn, omdat het noodzakelijk is om je vitale belangen of ons gerechtvaardigd belang (rechten van verdediging, veiligheid van het ziekenhuis) te beschermen of op grond van je uitdrukkelijke toestemming met die bewaring en verzameling. Gegevens over je gezondheid worden specifiek bewaard omdat dit noodzakelijk is om aan jou gezondheidszorg te kunnen verlenen.

 

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?
Binnen het ziekenhuis worden je medische gegevens opgenomen in het elektronisch patiëntendossier. Het patiëntendossier kan worden geraadpleegd door de medewerkers van het ziekenhuis voor wie inzage noodzakelijk is om je de nodige zorgverlening te kunnen bieden (bv. de behandelend zorgverlener (al dan niet in opleiding), een administratieve medewerker in opdracht van de behandelend zorgverlener, …). De toegang is beperkt tot die gegevens die noodzakelijk zijn voor uitvoering van de opdracht van de medewerker.

We delen je gegevens met anderen buiten het ziekenhuis enkel:

 • indien dit nodig is voor een goede zorgverlening (bv. met andere zorgverleners, zoals je huisarts, met je wettelijke vertegenwoordiger, …)
  OF
 • indien we daartoe op basis van regelgeving of rechtspraak verplicht zijn (bv. met de overheid, de mutualiteit)
  OF
 • wanneer je daarin uitdrukkelijk hebt toegestemd (bv. mededeling aan een familielid dat geen vertegenwoordiger is, aan een vriend(in), …). Indien je hebt toegestemd met het elektronisch delen van je gegevens met andere zorginstellingen via e-Health, dan kunnen externe behandelende zorgverleners je patiëntendossier in het ziekenhuis ook rechtstreeks raadplegen.
   

Wil je meer weten over het delen van gezondheidsgegevens, kijk dan zeker ook eens de website van de overheid.
 

Hoe lang bewaren we deze gegevens?
We bewaren je patiëntendossier 30 jaar.

Behoudens wettelijke beperkingen zijn volgende rechten van toepassing:

 • recht op beperking
 • recht op inzage en een kopie
 • recht op aanpassing van gegevens

 

Heb je vragen?
Neem dan contact op met de functionaris van de gegevensbescherming Koenraad De Vos via dpo@azr.be.