Sociale dienstverlening

De sociale dienst van het ziekenhuis begeleidt patiënten, bijvoorbeeld bij het ontslag uit het ziekenhuis (bv. informatie over en hulp bij het aanvragen van thuiszorgdiensten, opname in een woonzorgcentrum of revalidatiecentrum, …) en biedt informatie over financieel-administratieve aangelegenheden (bv. hulp bij aanvragen, attesten of formulieren voor verhoogde tussenkomsten, uitkeringen, enz.). De sociale dienst verleent ook psychosociale ondersteuning. Om deze diensten mogelijk te maken verwerken we persoonsgegevens.
 

Welke gegevens verzamelen we over jou in het kader van sociale zorg?
De sociale dienst van het ziekenhuis bewaart volgende categorieën van gegevens:

 • identificatiegegevens
 • rijksregisternummer / identificatienummer sociale zekerheid
 • gegevens over de mutualiteit en verzekerbaarheid
 • gezondheidsgegevens
 • gegevens met betrekking tot de zorg
 • sociale gegevens zoals woonsituatie en familiale situatie
 • financiële gegevens
 • familieleden/vertrouwenspersonen
 • gegevens over opleiding en beroep
 • gegevens over je spreektaal
 • gerechtelijke gegevens

De sociale dienst van het ziekenhuis verzamelt deze gegevens enkel voor zover dit noodzakelijk is in het kader van de sociale dienstverlening specifiek aan jou als patiënt.
 

Waarom verzamelen we deze gegevens?
De sociale dienst van het ziekenhuis verzamelt deze gegevens om je adequate sociale zorg te kunnen verlenen. De gegevens worden verzameld en bewaard op grond van de behandelrelatie die er tussen jou en het ziekenhuis bestaat (een overeenkomst) of op grond van je uitdrukkelijke toestemming met die bewaring en verzameling. Gegevens over je gezondheid en gerechtelijke gegevens worden specifiek bewaard omdat dit noodzakelijk is om aan jou sociale diensten te kunnen verlenen.
 

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?
De sociale dienst staat in contact met verschillende externe zorg- en hulpverleners, precies om de sociale dienstverlening mogelijk te maken. Enkel wanneer dit noodzakelijk is om jou adequate sociale zorg te kunnen bieden, worden je gegevens gedeeld met één van volgende actoren:

 • externe zorg- en/of hulpverlener(s): bv. huisarts, thuisverpleegkundige, woonzorgcentrum, revalidatiecentrum,...
 • mantelzorgers
 • overheidsdiensten, zoals het OCMW of de FOD Sociale Zekerheid voor onder andere uitkeringen, aanvragen voor verhoogde tussenkomst
 • mutualiteit
 • diensten voor levenseinde
   

Hoe lang worden deze gegevens bewaard?
Bepaalde gegevens worden mee opgeslagen in je patiëntendossier, zodat die gegevens - zoals je patiëntendossier - 30 jaar worden bewaard. Andere gegevens worden bewaard zo lang als nodig om je adequate sociale zorg te verlenen.

Behoudens wettelijke beperkingen zijn volgende rechten van toepassing:

 • recht op beperking
 • recht op inzage en een kopie
 • recht op aanpassing van gegevens

 

Heb je vragen?
Neem dan contact op met de functionaris van de gegevensbescherming Koenraad De Vos via dpo@azr.be.