Eerstelijnszone Klein-Brabant - Vaartland

 

 

Kwaliteitsvol en toegankelijk zorgaanbod
De eerstelijnszones gingen in volle coronacrisis van start. Daardoor lijkt het alsof ze specifiek voor COVID-19 zijn opgericht. Maar niets is minder waar. De eerstelijnszones kwamen er om het werk van lokale overheden, zorg- en hulpverleners beter op elkaar af te stemmen. Het doel? Een effectieve en kwalitatieve eerstelijnszorg aanbieden waar de burger centraal staat en die toegankelijk is voor iedereen.

De eerstelijnszone zet onder andere in op duidelijke communicatie, samenwerking, ondersteuning en bekendmaking van zorgvragers, mantelzorgers en professionelen. De focus ligt op alle personen die een zorg- en ondersteuningsnood hebben en specifiek op de kwetsbare groepen. Dit kan door een integrale zorg aan te bieden. Hierbij is de patiënt, burger of cliënt een individu met vele behoeften op verschillende levensdomeinen. Een huisarts moet niet enkel naar de ziekte van de patiënt kijken, maar ook naar zijn omgeving, zijn werk, zijn vrijetijdsbesteding, zijn welzijn, zijn schoolloopbaan, zijn gezinsleven, zijn huisvesting,… Hij moet dat uiteraard niet alleen doen, maar in de eerstelijnszone leert de huisarts de andere eerstelijnshulpverleners kennen zodat hij gericht kan doorverwijzen. Door elkaar beter te leren kennen in de eerstelijnszone, gaan problemen van burgers beter, sneller op verschillende domeinen aangepakt kunnen worden.

Dit integraal samenwerken komt juist in een stroomversnelling door de lokale opvang van de coronacrisis, de oprichting van vaccinatiecentra en zo veel meer. De toekomst van de eerstelijnszones is verzekerd: er staat nog veel werk op de plank.

 

Eerste aanspreekpunt
De ‘eerste lijn’ zijn de lokale zorg- en hulpverleners die het dichtst bij de persoon met een zorg- of ondersteuningsnood staan. Zij zijn dus het eerste aanspreekpunt. Voorbeelden zijn huisartsen, apothekers, kinesitherapeuten, thuisverplegers, psychologen en maatschappelijk werkers. Het gaat om alle medische en paramedische beroepen en welzijnswerkers.

Maar een eerstelijnszone wordt gevormd door alle partners uit het gezondheidszorg- en welzijnslandschap. Deze partners kan je onderverdelen in vier groepen:

  • Verenigingen van zorggebruikers, vrijwilligers en mantelzorgers
  • Medische en paramedische beroepen zoals huisartsen, thuisverpleegkundigen, apothekers, diëtisten, psychologen, tandartsen, …
  • Lokale besturen, Huizen van het kind en de OCMW’s
  • Welzijnswerkers waaronder de woonzorgcentra, de diensten gezinszorg en aanvullende thuiszorg, de lokale dienstencentra, de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen en de centra voor algemeen welzijnswerk

En daarnaast zijn er ook optionele partners die deel kunnen uitmaken van de eerstelijnszone. Denk hierbij aan vertegenwoordigers van voorzieningen voor personen met een handicap, ziekenhuizen, organisaties waar personen in armoede het woord nemen (bv. De Schakel), actoren uit de eerstelijns geestelijke gezondheidszorg.

 

Eerstelijnszone Klein-Brabant Vaartland
In Vlaanderen zijn er zestig eerstelijnszones opgericht. Ze zijn geografisch afgebakend en bevatten één of meerdere gemeenten. De eerstelijnszone Klein-Brabant Vaartland omvat de gemeenten Bornem, Puurs-Sint-Amands en Willebroek. 

 

Bekijk hier alvast het prachtige animatiefilmpje gemaakt in samenwerking met de PZON (Personen in Zorgnood):

ELZ Klein-Brabant Vaartland